CSEPP Vegyipari BT - Vegyipari rövidítések


A biztonsági adatlapban és a vegyiparban előforduló rövidítések


CAS

CAS Registry No.
Chemical Abstracts Service

Vegyi anyagok azonosítására használt regisztrációs szám

EC szám (EU, EK) (EINECS + ELINCS + NLP) EK szám, mint az anyagok azonosítója
EU indexszám (EINECS + ELINCS) Közösségi szinten harmonizált osztályozással és címkézéssel rendelkező anyagok listáját.
( 3.1 és 3.2 tábla)
NLP No Longer Polymers polimernek nem minősülő anyag
EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances Létező Kémiai Anyagok Európai Gyűjteménye
ELINCS European Inventory of Existing Commercial Substances Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
NLP No Longer Polymer polimernek nem minősülő anyag
ADR   Veszélyes áruk szállításának szabályai
ADR/RID   Veszélyes áruk szállítása közúton/vasúton
IMGD   Veszélyes áruk szállítása vizen
ICAO/IATA  Veszélyes anyagok légi szállítása
UN szám UN numbers A nemzetközi szállításban (közúti, vasúti, légi, vízi) használt egységes veszélyességi azonosító szám.
ECHA European Chemicals Agency Európai Vegyianyag Ügynökség. A REACH rendelet végrehajtója
CLP/GHS Classification, Labelling and Packaging Globally Harmonised System vegyi anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása
SDS Safety Data Sheet vegyi anyagok biztonsági adatlapja
MSDS Material Safety Data Sheet vegyi anyagok biztonsági adatlapja
LDX LD50, 50% Lethal Dos A LDx a vizsgált anyag által meghatározott időintervallumon belül x%-ban halált okozó dózis.
LD50   az az érték, ami a kísérleti állatok (egér, patkány) 50%-át elpusztítja. Ezt a végpontot szájon át (oral) és bőrkontaktus útján történő bevitel esetén alkalmazzuk.
LC50   Belégzés útján a szervezetbe jutó légnemű, gőz, por vagy füst formájú vegyi anyag hatását LC50 értékben adjuk meg, ez az a koncentráció, melyet belélegezve a tesztorganizmusok fele elpusztul.
LCL0 Lethal Concentration Low Legkisebb halálos adag
EC50 Effective Concentration vegyi anyag akut toxicitásának jellemzésére szolgáló, azon hatásos koncentráció, amely a mérési végpont 50%-os csökkenését okozza a kezeletlen kontrollhoz képest.
REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása.
RTECS Registry of Toxic Effects of Chemical Substances reference number Utalás a Kémiai Anyagok Toxikus Hatásának Nyilvántartására
MCR Mutagenic, Carcinogenic, Reprotoxic mutagén, karcinogén és reprotoxikus hatású vegyi anyagok.
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic Substances kiemelten veszélyes vegyi anyagok, melyek hosszú időn keresztül megmaradnak a környezetben, mert ellenállnak mindennemű bontásnak, erősen bioakkumulálódnak és toxikusak.
vPvB very Persistent and very Bioccumulative Substances, a környezetben nagyon ellenálló, vagyis perzisztens és nagyon bioakkumulálódó vegyi anyag. Külön szabályozás.
PCB polychlorinated biphenyls Poliklór-bifenilek
ÁK   Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra    megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást.
CK   Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük).
MK   Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció. A maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) 1:105/év (10 mikrorizikó/év).
NOAEL No Observable Adverse Effect Level Legnagyobb, káros hatással még nem rendelkező dózi
NOEL No-Observed-Effect-Level Az a legnagyobb dózis, mely még nem mutat hatást
MAK max. workstation concentration  
EU-CEN (EN szám)European Standardisation Committee Munkavédelmi felszerelések besorolása
STOT SE  Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
STOT RE  Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció
Asp. Tox.  Aspirációs veszély
IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database Internetes eszköz a vegyi anyagokkal kapcsolatos információk elérésére: Nemzetközi Egységes Vegyianyag Információs Adatbázis.
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development Vizsgálati szabvány
ESIS European chemical Substances Information System Európai vegyi anyagok Információs Rendszere
WGK  Vízminőséget veszélyeztető besorolás (Németország)

 

Kémiában használatos rövidítések


 Chemical purity Kémiai tisztaság
a.r. reagent gradeanalitikai reagens / analitikai tisztaságú
p.a.pro anal grade analitikai reagens / analitikai tisztaságú
puriss. puriss grade ~99%
purumpurum grade97% / tiszta
pract. practical grade95%
tech. technical grade technikai tisztaságú
vízm.   vízmentes
ppm parts per million Kis koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, milliomodrészt jelöl. A könnyű megjegyezhetőség kedvéért: 0,1% = 1000 ppm.
C.I. Colour Index szín index
FW Formula Weight képletsúly
MW Molecular Weight molekulasúly
mp Melting Point olvadáspont
c Concentration koncentráció
conc., vagy cc Concentrated koncentrált, tömény
ca. Approximately körülbelül, közelítőleg
insol. Insoluble oldhatatlan, nem oldódik
n index of refraction Törésmutató
d density folyadéksűrűség
Fp Flash point lobbanáspont
R Risk A kockázati kifejezések kódja
S Safety A biztonsági kifejezések kódja
soln. Solution oldat
soly. Solubility oldhatóság
vol. Volume térfogat
v/v Volume-to-volume ratio for a solution Térfogatarány
w/w Weight-to-weight ratio Súlyarány